Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Dane przedsiębiorcy świadczącego usługi: PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont
  z siedzibą w Szczecinie, ul. Kopańskiego 52/7, 71-050 Szczecin, NIP: 852 227 77 27, REGON: 015666397 zwany dalej: Gabinet, Wykonawca, Usługodawca lub Strona.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez klienta jest PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 3. Informacje o oferowanych usługach i produktach udostępniane są bezpośrednio w Gabinecie, poprzez Internet (na stronie internetowej), profile social media, wybrane kanały komunikacji, takie jak: SMS, email kontakt@gabinet-podoestetica.pl i inne.
 4. Dni i godziny otwarcia Gabinetu mogą ulegać zmianom. Aktualizacje zamieszczane są na stronie internetowej.
 5. Podane ceny mają charakter informacyjny, mogą ulegać  zmianie i nie stanowią ostatecznej oferty w myśl Kodeksu Cywilnego Art. 66 par. 1. Ostateczna cena ustalona jest indywidualnie po kwalifikacji do zabiegu i uwzględnieniu specyfiki problemu, z którym zgłasza się klient.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG PODOESTETICA Gabinet
 1. Klientem Gabinetu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 r.ż. posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych w zakresie, w jakim skutecznie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w zakresie oferowanych usług przez Wykonawcę oraz za zgodą opiekuna prawnego i akceptacją Wykonawcy.
 2. Klient dokonując rezerwacji usługi lub korzystając z usług PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont oświadcza, iż  rozumie i akceptuje Regulamin Gabinetu oraz wyraża zgodę, iż po uzyskaniu świadczenia, tj. wykonania usługi / dostarczenia produktu traci prawo do odstąpienia od umowy. Wzór Odstąpienia od umowy stanowi integralną część regulaminu.
 3. Obowiązkiem klienta jest podanie prawdziwych, niezatajonych informacji, w tym medycznych, niezbędnych do podjęcia wykonania usługi oraz obsługi rezerwacji i wizyt.
 4. Przed wykonaniem usługi klient wypełnia kartę klienta do zabiegu, kartę rejestracji oraz wyraża wymagane zgody.
 5. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy (biżuteria, torby, odzież) pozostawione przez klienta w Gabinecie.
 6. Na terenie Gabinetu obowiązuje zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, picia alkoholu, stosowania jakichkolwiek substancji odurzających lub leków nie przepisanych przez lekarza klientowi.
 7. Na teren Gabinet obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 8. Podczas zabiegu może znajdować się tylko osoba, która korzysta z Usługi. W uzasadnionych przypadkach, jeśli wymaga tego stan (zdrowia, prawny) klienta możliwa jest obecność osoby towarzyszącej, wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody od właściciela Gabinetu.
 9. Klient, który przychodzi do Gabinetu proszony jest o przybycie punktualnie, nie wcześniej niż 5 minut.
 10. Z uwagi na harmonogram wykonywanych usług, planowany termin wizyty może ulec przesunięciu.
  Wykonawca powiadomi klienta o opóźnieniu możliwie najszybciej. Przesunięcie terminu rozpoczęcia zabiegu nie wpływa na jego wcześniejszą rezerwację.
 • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGĘ / PRODUKT
 1. Klient może dokonać zamówienia/ rezerwacji terminu usługi/produktu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej, adres email lub telefonicznie. Zamówienie usługi/produktu tożsame jest z zawarciem umowy z  Wykonawcą. Do umów zawartych poprzez formularz kontaktowy/email/ sms stosuje się regulacje Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku rezerwacji wizyty oraz przypadającej powyżej 14 dni od terminu zarezerwowanej wizyty, klient zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty (zadatku) w wysokości 50 % ceny usługi wg cennika. Składając rezerwację akceptuje złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy, będącego częścią niniejszego regulaminu.
 3. Po zaksięgowaniu wymaganej przedpłaty, do klienta zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca przyjęcie płatności na podany numer telefonu lub adres email przy dokonywaniu przedpłaty.
 4. Wykonawca umożliwia klientom dokonanie płatności przy użyciu instrumentu płatniczego (w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych; Dz. U. z 2021 r. poz. 1907 i 1814) do wyboru: w formie przelewu, przelewu (płatności) na telefon (wskazane konto), płatności BLIK / przelew na telefon oraz gotówką w walucie polskiej.
 5. Klient, który chce otrzymać fakturę winien zgłosić tę informację przed rozpoczęciem usługi. Wszystkie ceny podawane na stronie są w złotych polskich i są zwolnione z podatku VAT.
 6. Cena Usługi (w tym udzielony rabat) lub Bonu podarunkowego z wyznaczoną datą ważności obowiązuje  w wyznaczonym czasie ważności Bonu. Po zakończeniu tego okresu udzielony rabat, oferta specjalna przestają obowiązywać, a wykupiony Bon traci swoją ważność.
 7. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za niewykorzystanie w wyznaczonym terminie przez klienta Usług i Produktów. Wykonawca nie ma obowiązku informować klienta o końcu daty ważności wykupionego Produktu lub Usługi. Osoba posiadająca wykupiony Bon podarunkowy zobowiązana jest do zarezerwowania terminu wykonania Usługi, nie później niż 7 dni roboczych przed wybranym terminem, po którym Wykonawca może odmówić wykonania Usługi z uwagi na harmonogram wizyt w Gabinecie. Termin realizacji wizyty,
  z uwzględnieniem terminu rezerwacji nie może przekraczać terminu ważności Bonu.
 1. ZMIANA – ODWOŁANIE TERMINU WIZYTY
 1. Klient jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o zamiarze zmiany terminu wizyty najpóźniej 72 godziny przed rezerwowanym terminem wykonania usługi.
 2. Rezygnacji lub przełożenie terminu można dokonać telefonicznie  lub smsem (jeśli brak odbioru telefonu) pod numerem 604 544 307 w godzinach ustalonych dla rezerwacji terminów bez ponoszenia dodatkowych opłat.
 3. Nie zgłoszenie się na wizytę w zarezerwowanym terminie będzie skutkować zatrzymaniem dokonanej przedpłaty (zadatku). Możliwość rezerwacji kolejnego terminu nastąpi po uprzednim uiszczeniu wymaganej przedpłaty za wcześniej zarezerwowaną usługę, tym samym spełnienie przez Usługodawcę świadczeń związanych z zarezerwowaną wizytą kosztów. Klient, który dwukrotnie odwoła/ przełoży termin wizyty w terminie krótszym niż 72 godziny będzie proszony o dokonanie zadatku na kolejny termin.
 4. Przybycie klienta na wizytę powyżej 15 minut spóźnienia będzie skutkować skróceniem czasu zabiegu. Wykonawca może przyjąć spóźnionego klienta, jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnienia w obsłudze kolejnych klientów.
 5. Do kwalifikacji na zabiegi kosmetologii estetycznej/ leczniczej oraz na zabiegi podologiczne wymagana jest wcześniejsza konsultacja.
 1. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Wykonawca dokłada należytej staranności (stosowane metody, wykorzystywane produkty, materiały, warunki sanitarno-higieniczne) przy wykonywaniu usługi zgodnie z posiadaną wiedzą i kompetencjami.
 2. Wykonawca udziela gwarancji na usługę założenia klamry na okres do 5 dni po wykonaniu usługi. Na trwałość założonej klamry, oprócz techniki aplikacji składają się czynniki niezależne od Wykonawcy, takie jak: charakter pracy i styl życia klienta (np. uprawiane sporty, indywidualne uwarunkowania zdrowotne klienta).
 3. Zgłoszenie zdarzenia uprawniającego do uznania gwarancji należy dokonać niezwłocznie w dniu zdarzenia, aby umówić termin na wykonanie korekty. Po przekroczeniu wymaganego terminu zgłoszenie zdarzenia będzie traktowane jako usługa przełożenia/ kontroli klamry płatna wg cennika.
 4. Opłaty za świadczone usługi / produkty nie podlegają zwrotowi. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z (płatnej) części serwisu www.gabinet-podoestetica.pl w przeciągu 14 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 5. Jeżeli klient odstąpi od umowy przed zarezerwowanym terminem zgodnie z regulaminem, Usługodawca zapłaci kwotę będącą sumą kosztów spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczenia usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona pod warunkiem prawidłowego jej złożenia. Powinna zostać sporządzona
  w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy: kontakt@gabinet-podoestetica.pl
 8. Reklamacja powinna zawierać:
  a) dane klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres email
  b) przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji – opis okoliczności i dowody podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do klienta za pomocą wiadomości e-mail podany w danych kontaktowych.
 10. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy stronami umowy klient i Wykonawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – NOTA PRAWNA
 1. Niniejszy regulamin reguluje stosunki stron wobec PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont.
 2. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie ustaleń regulaminu. W przypadku  ewentualnych sporów pomiędzy klientem a Gabinetem rozstrzygającym jest obowiązujący sąd powszechny właściwy dla siedziby przedsiębiorcy PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont.
 3. Zawartość oferty, logotypu, zdjęć, haseł reklamowych związanych z tożsamością wizerunkową PODOESTETCIA Gabinet Weronika Eysymont oraz strony internetowej www.gabinet-podoestetica.pl , wszelkich materiałów marketingowych, w tym zdjęć,  tekstów, tabel, grafik, treści prac, badań naukowych w jakiekolwiek części lub w całości będących własnością PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont lub będących w prawie posiadania ich lub korzystania na mocy udzielonych praw do dysponowania nimi stanowi własność intelektualną PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont i  podlegają ochronie na mocy Ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245). Powielanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie w części lub całości jest zabronione. Naruszenie tych praw będzie skutkować podjęciem czynności prawnych zapewniających odszkodowanie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy,  w tym: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 z późn. zm.), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawa o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293, 1669 i 2245, Ustawy o prawach konsumenta).
 5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. Zmiany publikowane są na stronie internetowej  www.gabinet-podoestetica.pl  lub ogłaszane poprzez inny kanał przepływu informacji wykorzystywany przez PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.04.2022

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont
ul. Kopańskiego 52/7
71-050 Szczecin
email: kontakt@gabinet-podoestetica.pl

Ja   (imię, nazwisko)       niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu usługi :_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/:    _____________________________________________________________                                                      

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:____________________________________________________________

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

Data: __________________________________________________przy

Przewiń do góry