Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

 1. INFORMACJE
 1. Administratorem danych osobowych  jest PODOESTETICA Gabinet Weronika Eysymont, NIP:8522277727, adres siedziby: ul. Kopańskiego 52/7, 71-050 Szczecin, Polska, zwanym
  dalej: PODOESTETICA Weronika Eysymont lub Administrator lub ADO (administrator danych osobowych).
 2. Polityka prywatności określa sposób oraz zasady przetwarzania informacji, które są przez ADO otrzymywane od użytkowników strony internetowej: www.gabinet-podoestetica.pl,
  lub w inny, określony Regulaminem lub Polityką prywatności sposób, zwanej dalej Stroną.
  Użytkownik Strony korzystając z niej oświadcza, że zapoznał się z treścią polityki i akceptuje jej postanowienia. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z funkcji Strony, tym samym z Usług dostępnych za jej pośrednictwem oraz  niezbędne w celu wykonania umów z ADO wskazanych w pkt. II, ewentualnie podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umów.

  2. UPRAWNIENIA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

     W związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych, użytkownik oświadcza, że przyjmuje
     do wiadomości, iż podane dane ADO przetwarza:

 1. w celach statystycznych;
 2. podane dane mogę podlegać profilowaniu;
 3. w celu nawiązania umowy o usługę, tj. rezerwację – umówienie zabiegu/ konsultacji, co wiązać się będzie
  z pozyskaniem kompletnych informacji, w tym medycznych, niezbędnych do bezpiecznego wykonania usługi lub zakupu produktu z zachowaniem zasady bezpieczeństwa zdrowia klienta, jako wartości nadrzędnej;
 4. w celu wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między PODOESTETICA Weronika Eysymont a klientem w zakresie Usług  oraz z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, tj. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym przez okres ich przedawnienia.
 5. w przypadku wyrażenie dodatkowej zgody, w celu przesyłania oferty reklamowej, promocyjnej lub innej formy marketingu Usług i produktów ADO.

  3. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA W ZAKRESIE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo sprostowania ( poprawienia ), usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do cofnięcia
  w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych ( jeśli jakieś dane zostały przekazane w oparciu o zgodę ) bez wpływu jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem zasad przetwarzania danych osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
 4. Powyższe uprawnienia użytkownik może realizować kontaktując się z ADO pod następującym adresem e-mail: kontakt@gabinet-podoestetica.pl 

  4. POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH
 1. ADO gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 3. ADO nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkownika.
 4. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika, poza przypadkami, w których realizacja stosunku Umowy wymaga przekazania osobom, z którymi ADO współpracuje lub jest w inny sposób powiązany, by zapewnić realizację lub rozwiązanie stosunku umowy lub inne działania związane z prowadzoną działalnością i które dotyczą użytkownika.  
 5. Przetwarzane przez ADO dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Przewiń do góry